Poikkeuslupa Alajärven säännöstelyyn vesivarastojen varmistamiseksi

Poikkeuslupa Alajärven säännöstelyyn vesivarastojen varmistamiseksi

14.02.2020

Etelä-Suomen aluehallintovirasto (AVI) on myöntänyt HS-Vedelle poikkeusluvan Alajärven säännöstelyn tilapäiseen lupaehdoista poikkeamiseen kevään 2020 aikana. Säännöstelyluvassa kevättulviin varaudutaan laskemalla vedenpintaa maaliskuun loppuun asti, jonka jälkeen vedenpintaa on taas alettu nostamaan kesää kohti. Poikkeusluvalla vedenpinta pidetään tänä keväänä lupaehtojen mukaista tasoa korkeammalla, ellei lopputalven aikana Alajärven valuma-alueelle muodostu pysyvämpää lumivarastoa.

Poikkeuslupatarpeen taustalla on ajankohtaan nähden poikkeuksellisista sääolosuhteista johtuva vesitilanne Alajärven alueella. Kuluneen talven tulovirtaamat ovat olleet suuria ja sadanta-sulanta -jaksot toistuvia, sekä lumen vesiarvo poikkeuksellisen matala.

Alajärven vesivarastolla on merkittävä vaikutus tekopohjaveden valmistuksessa ja seudun vesihuoltovarmuuden ylläpitämisessä. Järven pinnan alentaminen vaarantaisi vedenhankinnan toteutumisen, ja osaltaan haittaisi myös virkistyskäyttöä ja ekosysteemiä. Hämeen ELY-keskus puolsi poikkeuslupaa lausunnossaan viitaten samoihin perusteisiin.

 

Katse myös tulevaisuuteen

HS-Vesi on käynnistänyt hankkeen, jonka tarkoituksena on pysyvästi luopua pakollisesta jokakeväisestä Alajärven kevätkuopasta. Lupahakemus valmistunee tämän vuoden loppuun mennessä, jonka jälkeen alkaisi uusi monivaiheinen lupakäsittely.