Talousveden riskienhallinta

Talousveden riskienhallinta

Veden hankinnassa ja toimituksessa on siirrytty, jopa aiempaa enemmän pohtimaan riskejä ja niiden ennaltaehkäisyä. Terveydensuojelulaissa edellytetään, että talousvettä toimittavan laitoksen veden laadun valvonta perustuu veden terveydelliseen laatuun vaikuttavien riskien arviointiin ja hallintaan.

HS-Vesi on tehnyt riskienhallintasuunnitelman valtakunnallisella WSP-työkalulla (Water Safety Plan). Suunnitelmassa on tarkasteltu veden hankinta, kaikki käsittelylaitokset sekä vedenjakeluverkosto. Riskienkartoitustyö on tehty konsultin vetämänä yhteistyössä terveydensuojeluviranomaisten kanssa ja sitä päivitetään tarvittaessa, kuitenkin vähintään kerran vuodessa tehtävillä tilannekatsauksilla.

Lisäksi HS-Vesi on osallistunut pohjavesien suojelusuunnitelman päivitystyöhön (valmistui 2.5.2016), jossa on käsitelty pohjaveteen kohdistuvat riskit. Pohjaveden suojelusuunnitelman päivitystyö tehtiin laajalla yhteistyöllä konsultin kokoamana. Suunnitelman laatimista ohjasi seurantaryhmä, johon kuuluivat edustajat mm. Ely-keskuksesta, ympäristönsuojelusta, terveydensuojelusta, pelastuslaitokselta sekä kunnista, myös kaavoitusta informoitiin hankkeesta. Pohjavesien suojelutyöryhmä kokoontuu säännöllisesti tarkastelemaan suojelusuunnitelmassa havaittujen riskien tilannetta sekä päivittämään ryhmän sisällä tehdyt pohjavettä suojelevat toimet ja mahdolliset tarvittavat jatkotoimet.

WSP-riskiarvioinnissa tunnistettiin riskit ja arvioitiin niiden taso (kriittinen, keskitaso tai vähäinen) sekä määritettiin hallintakeinot kaikille kriittisille ja keskitason riskeille. Hallintakeinojen jälkeen riski määritettiin uudelleen. Riskienarvioinnin tuloksena todettiin, että suurten laitosten osalta kaikki kriittiset riskit ovat hallinnassa.

Kehitettävää todettiin raudan ja mangaanin poistossa, joka on osittain yhteydessä myös veden riittävyyteen sekä kirjallisten ohjeiden ajantasaisuudessa. Kehityskohteille laadittiin toimenpidesuosituksia sekä aikataulu niiden toteutukselle. Osa toimenpiteistä on nopeasti toteutettavissa ja nämä on pääosin jo tehty. Osa kehityskohteista vaatii laajempaa suunnittelua (mm. raakaveden turvaaminen ja varakapasiteetin lisääminen) sekä rahoitusta (mm. laitosten kehittäminen rautaa ja mangaania poistavaksi). Riskikartoituksesta saatiin hyvää tietoa tulevien investointien ja toimintasuunnitelmien laadintaan sekä jokapäiväiseen toimintaan.

Tiedote julkaistu 26.10.2018