Jätevesien käsittely

Jätevesien käsittely

HS-Veden alueella on kolme erillistä viemäröintialuetta. Hämeenlinnan Paroisten jätevedenpuhdistamolle vesiä johtavan laajemman verkoston lisäksi Akaan ja Lammin alueilla toimii oma viemäriverkosto ja jätevedenpuhdistamo.

Jätevedenpuhdistamoilla huolehditaan ravinteiden tehokkaasta erottamisesta vedestä biologisia ja kemiallisia puhdistusprosesseja käyttäen. Prosessien toimintaa valvotaan viranomaistarkkailun lisäksi omassa käyttölaboratoriossa.

 

 

Lammin puhdistamo

 

Lammin puhdistamo on kaksilinjainen, rinnakkaissaostuksella tehostettu aktiivilietelaitos. Mitoitusvirtaama on 140 m³/h, mutta normaaliolosuhteissa laitokselle tuleva jätevesimäärä on huomattavasti pienempi ollen 890 m³/d (vuonna 2018). Laitoksen kuormitustilanne on siten hyvä. Puhdistustulosta parantavat selkeytysaltaiden lisäksi kolme jälkiselkeytyslammikkoa, joiden kautta puhdistettu jätevesi johdetaan Ormajärveen.

Lammin puhdistamo saneerattiin vuosina 2016-2018 esikäsittelyn, lietteen kuivauksen, sähkön ja automaation osalta sekä pumppauksia parannettiin ja mittauksia lisättiin. Kuivattu liete kuljetetaan puhdistamolta ulkopuoliselle toimijalle jatkokäsiteltäväksi.

Voimassa oleva ympäristölupa (2014) määrää Lammin jätevedenpuhdistamon poistamaan orgaanista ainetta siten, että lähtevän veden BOD7 on korkeintaan 10 mg/l, fosforia saa olla puhdistetussa vedessä korkeintaan 0,5 mg/l ja reduktioiden pitää olla vähintään 92 %. Näihin tuloksiin puhdistamolla on päästävä neljännesvuosikeskiarvoina laskien, poikkeustilanteet huomioiden. Lisäksi puhdistamolta edellytetään valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, että CODcr-pitoisuus on alle 125 mg/l ja poistoteho vähintään 75 % sekä kiintoainepitoisuus alle 35 mg/l ja poistotehon on oltava vähintään 90 %. Nämä tulokset lasketaan näytekohtaisesti. Ammoniumtypelle on asetettu tavoitteeksi enintään 4mg/l, poistoteho vähintään 90% vuosikeskiarvoina laskettuna.

 

 

Akaan puhdistamo

 

Toijalassa sijaitseva Akaan jätevedenpuhdistamo on biologis-kemiallinen aktiivilietelaitos, jonne johdetaan jätevesiä Toijalan, Viialan ja Kylmäkosken taajamista sekä kaksi kolmasosaa Hämeenlinnan Iittalan jätevesistä. Puhdistettu jätevesi lasketaan vieressä virtaavaan Nahkialanjokeen. Keskimääräinen tulovirtaama on ollut noin 5000 m³/d, mutta pahimpana vuotovesiaikana se nousee 15 000 m³/d.

Akaan puhdistamoa on saneerattu vuodesta 2013 lähtien, viimeisimpänä kohteena on hulevesien erilliskäsittelyn rakentaminen. Puhdistamolle tulevat hulevedet ovat olleet ongelmana jo pitkään ja niiden seurauksena vaadittuihin puhdistustuloksiin pääseminen on ollut haasteellista.

Velvoitetarkkailunäytteitä otetaan 12 kertaa vuoden aikana. Lisäksi omassa käyttölaboratoriossa tehdään käyttötarkkailuun liittyviä analyysejä. Haitallisia ja vaarallisia aineita tutkitaan neljä kertaa vuodessa.

Akaan puhdistamon ympäristölupa on vuodelta 2012. Sen mukaan orgaanisen aineen pitoisuus on oltava alle 10 mg/l, fosforin pitoisuus alle 0,3 mg/l ja molempien puhdistusteho vähintään 95 % neljännesvuosikeskiarvoina laskettuna. Kokonaistypen pitoisuus pitää olla < 20 mg/l silloin kun jäteveden lämpötila on yli +12 astetta. Poistoteho on oltava vähintään 50 % ja se lasketaan vuosikeskiarvona. Ammoniumtyppeä saa olla enintään 8 mg/l neljännesvuosikeskiarvona laskettuna.

 

 

Paroisten puhdistamo

 

HS-Veden suurimmalla puhdistamolla, Paroisten jätevedenpuhdistamolla, käsitellään jätevesiä Hämeenlinnan kantakaupungista, Rengosta, Hauholta, Tuuloksesta, Kalvolasta ja Hattulan kunnasta. Puhdistamolla käsiteltiin jätevettä vuoden 2023 aikana yhteensä 6 096 790 m3 eli keskimäärin 16 703 m3/vrk.

Paroisten puhdistamon monivuotinen saneeraus- ja tehostamishanke valmistui kesällä 2023. Hankkeessa puhdistamon puhdistusprosessi muutettiin kaksivaiheisesta biologisesta prosessista yksivaiheiseksi aktiivilieteprosessiksi, jota tehostetaan kemiallisella fosforinpoistolla. Poistuvan veden laatu varmistetaan flotaatioselkeytyksellä ja UV-desinfioinnilla uimavesikautena.

Puhdistamon toimintaa valvotaan velvoitetarkkailuohjelman mukaisesti ja kokoomanäytteitä otetaan kahden viikon välein automaattisilla näytteenottimilla. Velvoitetarkkailunäytteet analysoidaan ulkopuolisessa akreditoidussa laboratoriossa ja tuloksista kootaan raportti valvojalle ELY-keskukseen. Haitallisia ja vaarallisia aineita seurataan lähtevästä vedestä kerran kuukaudessa.

Ympäristöluvan puhdistusvaatimukset 1.1.2023 alkaen:

  • BOD7 – pitoisuus lähtevässä vedessä pitää olla alle 10 mg/l ja reduktion vähintään 95 % laskettuna neljännesvuosikeskiarvona.
  • Fosforipitoisuuden lähtevässä vedessä pitää olla alle 0,3 mg/l ja reduktion vähintään 97 % laskettuna neljännesvuosikeskiarvona.
  • Nkok – reduktion lähtevässä vedessä pitää olla vähintään 70 % vuosikeskiarvona.
  • Vesistöön johdettavat jätevedet on hygienisoitava 1.5.–31.10. välisenä aikana, vähintään hygienisointiajankohtana on lähtevästä vedestä tarkkailtava suolistoperäisten enterokokkien ja Escherichia coli-bakteerien määrää.

Huom. Kesällä 2024 Paroisten puhdistamolta ei valitettavasti ole saatavilla ravinnemultaa.

HS-Veden sako- ja umpikaivolietteiden vastaanottopisteet:

  • Paroisten puhdistamo, Paroistentie 7, Hämeenlinna
  • Akaan puhdistamo, Puhdistamontie 9, Akaa
  • Lammin puhdistamo, Puhdistamontie 1, Lammi
  • Hauhon sakokaivoasema, Euttutie, Hauho

HS-Veden kanssa sopimuksen tehneet sako- ja umpikaivolietteen tuojat voivat tyhjentää lietteitä kyseisille asemille. Tuodun lietteen määrä mitataan ja sen laatu määritetään ennen purkua vastaanottojärjestelmään.