Jätevesien käsittely

Jätevesien käsittely

HS-Veden alueella on kolme erillistä viemäröintialuetta. Hämeenlinnan Paroisten jätevedenpuhdistamolle vesiä johtavan laajemman verkoston lisäksi Akaan ja Lammin alueilla toimii oma viemäriverkosto ja jätevedenpuhdistamo.

Jätevedenpuhdistamoilla huolehditaan ravinteiden tehokkaasta erottamisesta vedestä biologisia ja kemiallisia puhdistusprosesseja käyttäen. Prosessien toimintaa valvotaan viranomaistarkkailun lisäksi omassa käyttölaboratoriossa.

 

Lammin puhdistamo

Lammin puhdistamo on kaksilinjainen, rinnakkaissaostuksella tehostettu aktiivilietelaitos. Mitoitusvirtaama on 140 m³/h, mutta normaaliolosuhteissa laitokselle tuleva jätevesimäärä on huomattavasti pienempi ollen 890 m³/d (vuonna 2018). Laitoksen kuormitustilanne on siten hyvä. Puhdistustulosta parantavat selkeytysaltaiden lisäksi kolme jälkiselkeytyslammikkoa, joiden kautta puhdistettu jätevesi johdetaan Ormajärveen.

Lammin puhdistamo saneerattiin vuosina 2016-2018 esikäsittelyn, lietteen kuivauksen, sähkön ja automaation osalta sekä pumppauksia parannettiin ja mittauksia lisättiin. Kuivattu liete kuljetetaan puhdistamolta ulkopuoliselle toimijalle jatkokäsiteltäväksi.

Voimassa oleva ympäristölupa (2014) määrää Lammin jätevedenpuhdistamon poistamaan orgaanista ainetta siten, että lähtevän veden BOD7 on korkeintaan 10 mg/l, fosforia saa olla puhdistetussa vedessä korkeintaan 0,5 mg/l ja reduktioiden pitää olla vähintään 92 %. Näihin tuloksiin puhdistamolla on päästävä neljännesvuosikeskiarvoina laskien, poikkeustilanteet huomioiden. Lisäksi puhdistamolta edellytetään valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, että CODcr-pitoisuus on alle 125 mg/l ja poistoteho vähintään 75 % sekä kiintoainepitoisuus alle 35 mg/l ja poistotehon on oltava vähintään 90 %. Nämä tulokset lasketaan näytekohtaisesti. Ammoniumtypelle on asetettu tavoitteeksi enintään 4mg/l, poistoteho vähintään 90% vuosikeskiarvoina laskettuna.

 

Akaan puhdistamo

Toijalassa sijaitseva Akaan jätevedenpuhdistamo on biologis-kemiallinen aktiivilietelaitos, jonne johdetaan jätevesiä Toijalan, Viialan ja Kylmäkosken taajamista sekä kaksi kolmasosaa Hämeenlinnan Iittalan jätevesistä. Puhdistettu jätevesi lasketaan vieressä virtaavaan Nahkialanjokeen. Keskimääräinen tulovirtaama on ollut noin 5000 m³/d, mutta pahimpana vuotovesiaikana se nousee 15 000 m³/d.

Akaan puhdistamoa on saneerattu vuodesta 2013 lähtien, viimeisimpänä kohteena on hulevesien erilliskäsittelyn rakentaminen. Puhdistamolle tulevat hulevedet ovat olleet ongelmana jo pitkään ja niiden seurauksena vaadittuihin puhdistustuloksiin pääseminen on ollut haasteellista.

Velvoitetarkkailunäytteitä otetaan 12 kertaa vuoden aikana. Lisäksi omassa käyttölaboratoriossa tehdään käyttötarkkailuun liittyviä analyysejä. Haitallisia ja vaarallisia aineita tutkitaan neljä kertaa vuodessa.

Akaan puhdistamon ympäristölupa on vuodelta 2012. Sen mukaan orgaanisen aineen pitoisuus on oltava alle 10 mg/l, fosforin pitoisuus alle 0,3 mg/l ja molempien puhdistusteho vähintään 95 % neljännesvuosikeskiarvoina laskettuna. Kokonaistypen pitoisuus pitää olla < 20 mg/l silloin kun jäteveden lämpötila on yli +12 astetta. Poistoteho on oltava vähintään 50 % ja se lasketaan vuosikeskiarvona. Ammoniumtyppeä saa olla enintään 8 mg/l neljännesvuosikeskiarvona laskettuna.

 

Paroisten puhdistamo

HS-Veden Paroisten jätevedenpuhdistamo on kaksivaiheinen biologinen laitos tehostettuna kemiallisella fosforinpoistolla. Ensimmäistä vaihetta käytetään normaalikuormitteisena osana, jossa poistetaan orgaaninen aines, fosfori ja kokonaistyppi. Toinen vaihe on nitrifikaatiota varten. Flotaatiovaiheessa varmistetaan kiintoaineen poisto, jonka mukana poistuu myös siihen sitoutunutta fosforia.

Paroisten puhdistamolle tulee jätevettä käsiteltäväksi Hämeenlinnasta, Hattulasta ja yksi kolmasosa Iittalan jätevesistä. Keskimääräinen vuorokausivirtaama on ollut noin 20 000 m³/d.

Puhdistamon toimintaa valvotaan velvoitetarkkailuohjelman mukaisesti ja kokoomanäytteitä otetaan kahden viikon välein automaattisilla näytteenottimilla. Velvoitetarkkailunäytteet analysoidaan ulkopuolisessa akreditoidussa laboratoriossa ja tuloksista kootaan raportti valvojalle ELY-keskukseen. Haitallisia ja vaarallisia aineita seurataan lähtevästä vedestä kerran kuukaudessa.

Paroisten puhdistamolle myönnettiin uusi jätevesien laskulupa vuonna 2016. Luvan kiristyneet raja-arvot aiheuttavat saneeraus- ja lisärakentamistarvetta puhdistamolla (ks. esite alla). Voimassa olevan luvan mukaan BOD7-pitoisuus lähtevässä vedessä saa olla enintään 10 mg/l ja käsittelytehon vähintään 95 %, CODcr-pitoisuus saa olla enintään 90 mg/l ja käsittelytehon vähintään 85 %, fosforin enimmäispitoisuus saa olla 0,3 mg/l ja käsittelytehon vähintään 95 %. Näihin lupavaatimuksiin puhdistamolla ja verkostossa pitää päästä neljännesvuosikeskiarvoissa mitattuna. Lisäksi luvassa edellytetään, että ammoniumtyppipitoisuus saa lähtevässä vedessä olla enintään 4 mg/l koko vuoden keskiarvona laskettuna. Kokonaistypessä pitää saavuttaa vuosikeskiarvona 60% puhdistusteho, mikäli pitoisuus on alle 20 mg/l kaikissa näytteissä, jotka on otettu ilmastuksen lämpötilan ollessa yli +12 astetta. Mikäli vuositasolla päästään 70% puhdistustehoon ei pitoisuusvaatimus ole voimassa.

HS-Veden sako- ja umpikaivolietteiden vastaanottopisteet:

  • Paroisten puhdistamo, Paroistentie 7, Hämeenlinna
  • Akaan puhdistamo, Puhdistamontie 9, Akaa
  • Lammin puhdistamo, Puhdistamontie 1, Lammi
  • Hauhon sakokaivoasema, Euttutie, Hauho

HS-Veden kanssa sopimuksen tehneet sako- ja umpikaivolietteen tuojat voivat tyhjentää lietteitä kyseisille asemille. Tuodun lietteen määrä mitataan ja sen laatu määritetään ennen purkua vastaanottojärjestelmään.