Vanhan rakennuksen liittyminen

Näitä ohjeita sovelletaan vanhojen rakennusten liittymisessä koko HS-Veden toiminta-alueella (Akaa, Hattula ja Hämeenlinna).

Sivulla alempana oleva toimintoketju kuvaa HS-Veden vesi- ja viemäri liittymisprosessia aikajärjestyksessä.

Hyvä suunnittelu ja riittävän aikainen asioiden hoito takaavat hyvän lopputuloksen myös vesi- ja viemäriliittymien rakentamisessa.

1
LIITOSKOHTALAUSUNNON TILAAMINEN (maksuton)

Liitoskohtalausunto (vesihuoltosuunnittelun lähtötiedot) kannattaa tilata HS-Vedeltä heti, kun päätös yhtiön vesihuoltoverkostoon liittymisestä on tehty.

Liitoskohtalausunnon voi tilata myös liittyjän palkkaama putkisuunnittelija.

Liitoskohtalausunnon toimitusaika on noin 2 viikkoa.

Liitoskohtalausunnon voi tilata sähköisellä lomakkeella alla olevasta linkistä.

Tilaa liitoskohtalausunto
2
KVV-SUUNNITELMIEN TEETTÄMINEN ASIANTUNTIJALLA

Kiinteistön vesihuoltoverkostoon liittämishankkeessa on paljon huomioon otettavia yksityiskohtia ja hyvä suunnittelu takaa teknistaloudellisesti parhaan käytettävissä olevan ratkaisun. Tämän vuoksi KVV-suunnitelmat (kiinteistön vesi- ja viemärisuunnitelmat) tulee teettää asiantuntevalla LVI-suunnittelijalla.

HS-Vedelle toimitetaan asiantuntevan suunnittelijan laatimat KVV-suunnitelmat sähköisen sopimustietolomakkeen liitteenä tai sähköpostilla hsvesi@hsvesi.fi.

Työllä olisi hyvä olla myös kunnan rakennusvalvonnan hyväksymä KVV-työnjohtaja, joka hoitaa yhteydenpidon asiakkaan ja yhtiön välillä toteutusvaiheessa.

3
LIITTYMISSOPIMUKSEN TEKEMINEN

Vesihuoltoverkostoon liittymisen edellytyksenä on liittymissopimuksen tekeminen HS-Veden kanssa.

Liittymissopimusta varten HS-Vedelle tulee toimittaa:

 • sopimustiedot lomakkeella sähköisen asiointipalvelumme kautta
 • kirjallinen selvitys liittyvän kiinteistön kokonaiskerrosalasta, esim. rakennusvalvonnasta saatava rakennusrekisteriote, kiinteistöverolipun selvitysosa tai muu tapauskohtaisesti hyväksyttävä selvitys sähköisten sopimustietojen liitteenä tai hsvesi@hsvesi.fi
 • KVV-suunnitelmat (asemakuva ja pohjapiirustus) sähköisten sopimustietojen liitteenä tai hsvesi@hsvesi.fi
 • Allekirjoitukset vapaamuotoiseen (liittyjän ja maanomistajan välinen) sijoituslupaan mahdollisilta muilta maanomistajilta, mikäli johto kulkee muiden maanomistajien alueella, sähköisten sopimustietojen liitteenä tai hsvesi@hsvesi.fi

HS-Veden sopimuskäsittelyyn tulee varata aikaa noin kaksi viikkoa. Liitostyön ja/tai vesimittarin asennuksen voi tilata, kun liittymissopimus on allekirjoitettu ja liittymismaksu sekä mahdollinen ennakkoon laskutettava liitostyö on maksettu.

4
LIITOSTÖIDEN JA VESIMITTARIN ASENNUKSEN TILAAMINEN

Liitostöiden ja vesimittarin asennuksen tilaamisen edellytyksenä on, että liittymissopimus on allekirjoitettu ja liittymismaksu maksettu.

Mikäli kohteessa on tonttijohtojen alkuosat valmiina tontin rajalla, tekee liitostyöt kohteen putkiasentaja KVV-työnjohtajan valvonnassa erillisen ohjeen mukaisesti (linkki alla).

Vesimittarin asentaa aina tilauksesta HS-Vesi.

Mikäli kohteessa ei ole tonttijohtojen alkuosia valmiina tontin rajalla, tulee liitostyö tilata HS-Vedeltä. Liitostyö- ja vesimittariasennuksen toimitusaika on minimissään 3 -5 arkipäivää.

Liitostyöt tilaa kohteen KVV-työnjohtaja. Työt tilataan Akaan alueen putkimestarilta tai Hämeenlinnan ja Hattulan alueen putkimestarilta. Ks. yhteystiedot.

HUOMIOITAVAA VANHAN RAKENNUKSEN LIITTÄMISESSÄ HS-VEDEN VERKOSTOON

Huomioitavaa vesimittarin osalta

 • Vesimittari on sijoitettava tilaan, joka on aina lämmin ja tarvittaessa valaistu. Kotelo vastuksella ei täytä näitä vaatimuksia.
 • Mikäli kiinteistöllä ei ole ympärivuoden lämpimänä olevaa tilaa, johon vesimittarin voisi sijoittaa voi ratkaisuna olla esim. ulos sijoitettava itse tyhjentyvä mittarillinen vesiposti tai muovinen mittarikaivo (esim. vanha vesikaivo ei sovellu tähän tarkoitukseen).
 • Vesimittari on sijoitettava mahdollisimman lähelle perusmuuria.
 • Vesimittaritilassa tulee olla lattiakaivo.
 • Vesimittarille tulee varata määräysten mukainen tila.
 • Vesimittari tulee olla luettavissa ja huollettavissa rakenteita rikkomatta.

Huomioitavaa vesijohdon osalta

 • Tonttivesijohdon viemisessä suunniteltuun vesimittaritilaan tulee huomioida esim. läpiviennit ja suojaputki rakennuksen alla sekä tonttivesijohdon jäätymisen ehkäisy.
 • Vesijohdon asennussyvyys on aina 2,2 metriä jäätymisen ehkäisemiseksi. Esim. rossipohjissa tuleekin huomioida jäätymisen ehkäisy eritykséllä ja saattovastuksella (sulanapito-kaapelin maksimilämpötila noin 30-40 astetta). Saattovastus asennetaan aina putken ulkopintaan.
 • Vanhaa kaivovesijohtoa voidaan hyödyntää, mikäli se on muovia ja PN10. Vanhaan kaivovesijohtoon voidaan myös sujuttaa uusi vesijohto sisään (pienin mahdollinen sujutettavan putken koko PE20). Putkiliittimiä voidaan käyttää vain ulkona, rakenteiden sisällä liitokset tulee tehdä hitsaamalla.
 • Rakennuksen olemassaolevaan vesijohtoputkistoon liittyminen tulee suunnitella tarkoin, jotta ennakoidaan mahdollisesti tarvittavat putkityöt rakennuksen verkostossa vesimittarin jälkeen.
 • Rakennuksen sisäiset vesijohtoputkistot on aina koeponnistettava ammattiasentajan toimesta ennen mittarin asennusta (10 bar / 10 min) ja koeponnistuksesta tulee laatia pöytäkirja.
 • Kiinteistön oman kaivon vesi ei saa olla yhteydessä HS-Veden vesijohtoverkostoon millään lailla, edes venttiilin takaa. Oman kaivon vettä voi toki käyttää kiinteistöllä esim. puutarhan kasteluvetenä erillisen putkiston kautta johdettuna.

Huomioitavaa jätevesiviemärin osalta

 • HS-Vesi antaa verkostoon liittyvälle kiinteistölle liittymis- ja padotuskorkeudet sekä määrää tonttijohtojen koon. Padotuskorkeuden alapuolella sijaitsevat viemäripisteet tulee varustaa kiinteistökohtaisella jätevedenpumppaamolla.
 • Viemäröitävien rakennusten alimpien viemäröitävien pisteiden korkeustasot tulee selvittää, jotta niitä voidaan verrata HS-Veden määrittämään padotuskorkeuteen. Korkeustasot ilmoitetaan metreinä merenpinnasta, N2000 korkeusjärjestelmässä.
 • Jätevesiviemärin tonttijohdon linjauksen suunnittelussa kannattaa huomioida aiemmin käytössä olleen jätevesienkäsittelyjärjestelmän esim. sakokaivojen tai umpisäiliön sijainti.
 • Kiinteistön vanhoja jätevesiputkia voidaan hyödyntää mikäli ne ovat hyväkuntoisia, täyttävät viemäriputkelle asetetut vaatimukset ja ovat materiaaliltaan muovia. Betoniset putket on syytä uusia rakennuksen ulkoseinästä alkaen ja mikäli mahdollista, myös rakennuksen alta.
 • Turvallisinta on kaivaa ensin tonttijohtojen alkuosat tontin rajalle asti ja jatkaa sen jälkeen kaivua tontilla.
 • Tonttiviemärilinjaan tulee laittaa kohteen kvv-suunnittelijan määrittämä määrä tarkastusputkia tai -kaivoja. Tarvittava määrä rippuu etäisyyksistä ja suunnanmuutoksista.

Huomioitavaa hulevesiviemärin osalta

 • Hulevesiä ei saa johtaa jätevesiviemäriin. Ne on eroteltava ja johdettava HS-Veden hulevesiviemäriin tai käsiteltävä kiinteistöllä (imeytys tai ojaan johtaminen).
 • HS-Vesi antaa verkostoon liittyvälle kiinteistölle liittymis- ja padotuskorkeudet sekä määrää tonttijohtojen koon. Padotuskorkeuden alapuolella sijaitsevat viemäripisteet tulee varustaa kiinteistökohtaisella hulevesipumppaamolla.
 • Perus- ja sadevedet on johdettava kokoojakaivoon asti omissa putkissaan. HS-Veden runkohulevesiviemäriin liitytään yhdellä putkella perusvesikaivon (tulee sisältää pallopadotusventtiilin) kautta. Perusvesikaivo voi toimia myös kokoojakaivona.
 • Turvallisinta on kaivaa ensin tonttijohtojen alkuosat tontin rajalle asti ja jatkaa sen jälkeen kaivua tontilla.