Saostus- ja umpisäiliölietteen vastaanottomaksut 1.1.2022 alkaen

Saostus- ja umpisäiliölietteen vastaanottomaksut 1.1.2022 alkaen

08.12.2021

Jätelain (438/2019) 78 §:n mukaan kunnan on perittävä järjestämästään jätehuollosta jätemaksua,
jolla katetaan sille jätehuoltotehtävän hoitamisesta aiheutuvat kustannukset. Kunnan on järjestet-
tävä jätelain (714/2021) 32 §:n mukaan asumisessa sekä julkisessa hallinto- ja palvelutoiminnassa
syntyvät saostus- ja umpisäiliölietteen jätehuolto.

HS-Vesi toimii saostus- ja umpikaivolietteiden vastaanottajana Hämeenlinnan ja Hattulan alueella.
HS-Vesi on toimittanut esityksen uusista vastaanottomaksuista jätelautakunnan hyväksyttäväksi
1.1.2022 alkaen. Hämeenlinnan jätelautakunta on HS-Veden esityksestä päättänyt Hämeenlinnan
ja Hattulan alueella saostus- ja umpisäiliölietteen vastaanottomaksuksi 8,07 €/m³ + alv (n. 10,01
€/m³ sis. alv) 1.1.2022 alkaen. Kahden vastaanottomaksun mallista on siis luovuttu ja jatkossa hin-
ta on sama lietejakeesta riippumatta.

Vastaanottomaksu perustuu korotetun jätevesimaksun laskentakaavaan siten, että siinä huomioi-
daan jätevesimaksusta vain jätevedenpuhdistuksen osuus. Tuotavan lietteen laadun laskennassa
on käytetty Lounais-Suomessa tehtyä tutkimusta. Saostussäiliölietteiden osuudeksi on arvioitu 20
% ja umpisäiliölietteiden 80 %. Maksua korottavana tekijänä ei ole otettu huomioon ns. taksara-
kennekerrointa (ottaa huomioon perusmaksun osuuden viemärilaitoksen tulokertymässä), joka
nostaisi em. maksua noin 22 %. Hinta on ns. omakustannushinta. Tapahtumakäymäläjätteen vas-
taanottomaksuun ei tule muutoksia.

Kuormia purettaessa vastaanottopisteisiin (Paroisten puhdistamo, Lammin puhdistamo, Hauhon
Euttutie) eritellään edelleen saostus- ja umpikaivolietteiden osuudet kuten on aikaisemminkin
tehty.

Akaan puhdistamon purkupaikka on LHJ:n alueella, jossa kiinteistöiltä perittävistä vastaanotto-
maksuista päättää Forssan jätelautakunta. HS-Vesi laskuttaa kiinteistöjen lietteiden käsittelystä
LHJ:tä. Akaan alueella muuttuu HS-Veden LHJ:ltä perimät käsittelymaksut. Myös kiinteistöiltä pe-
rittäviin vastaanottomaksuihin on Forssan jätelautakunta ehdottamassa muutoksia.