Toimitusjohtajan katsaus & vuosikertomus 2019 julkaistu

Toimitusjohtajan katsaus & vuosikertomus 2019 julkaistu

30.04.2020

Lue tästä toimitusjohtaja Jukka Meriluodon katsaus HS-Veden toimintavuoteen 2019 ja koko vuosikertomus alla olevasta linkistä.

 

Toimitusjohtajan katsaus

Tätä katsausta kirjoittaessani maailma on sekaisin uuden koronaviruksen aiheuttamasta pandemiasta. Asiantuntijoiden haastatteluissa on mainittu usein käsite resilienssi eli muutosjoustavuus. Sillä tarkoitetaan kykyä sopeuttaa ja muuttaa toimintoja jatkuvasti muuttuvassa toimintaympäristössä. Muutosjoustava organisaatio ei pelkästään reagoi, vaan myös systemaattisesti ennakoi tulevia muutoksia. Vaikka resilienssi voi olla terminä vieras, joustavuuden hallinnan työkalut ovatkin sitten vanhoja tuttuja: ennakointi ja varautumissuunnitelmat.  HS-Veden toiminnan jatkuvuutta erilaisissa häiriötilanteissa on jo vuosia arvioitu riskikartoitusten avulla, joiden pohjalta on tehty varautumissuunnitelmia toimenpideohjelmineen.

Vuosi 2019 oli sääolosuhteiltaan poikkeuksellinen. Normaalin talven jälkeen alkoi loppukeväästä pitkä vähäsateinen jakso, joka päättyi vasta myöhään syksyllä. Loppuvuoden sateet tulivat runsaina ja monimuotoisina. Vuoroin satoi vettä ja vuoroin painavaa lunta joko myrskytuulen kanssa tai ilman. Oikukas sää antoi esimakua ilmastonmuutoksen vaikutuksista vesihuoltotoimintaan ja testasi samalla varautumisemme tasoa ja kehitystarpeita.

Kuivuuden seurauksena tekopohjaveden imeyttäminen Ahveniston laitoksella jouduttiin kesällä 2019 lopettamaan lähes kolmen kuukauden ajaksi, sillä Alajärven säännöstelylupa edellytti pumppauksen lopettamista vedenpinnan laskettua alle pumppausrajan. Onneksi vedenottoa voitiin jatkaa hyödyntämällä laajaan harjualueeseen varastoitunutta pohjavettä. Näkyvin seuraus vedenotosta oli Ahvenistonjärven pinnan laskeminen poikkeuksellisen alas. Vedenhankinnan turvaaminen edellyttääkin jatkossa lisävedenhankinnan kehittämistä. Toimintavuoden aikana käynnistettiin koeimeytys Kylmälahden vedenottamon antoisuuden lisäämiseksi ja selvitystyö, jonka tavoitteena on muuttaa Alajärven säännöstelyä nykyistä joustavammaksi. Tulevaisuudessa on vielä löydettävä uusia ratkaisuja, joilla varmistetaan vedenhankinta pääottamoiden ollessa pois käytöstä.

Loppuvuoden 2019 runsaat sateet ja myrskytuulet haastoivat jätevesien johtamista ja puhdistusta. Joulukuun puolen välin jälkeen lumimyrsky katkoi monesta paikasta sähköt aiheuttaen ongelmia jätevesipumppaamoiden sähkönsaannille. Varavoimakoneiden ja ripeän henkilöstön avulla vahinkoja saatiin merkittävästi minimoitua. Satanut lumi suli nopeasti, minkä seurauksena Akaan puhdistamon tulovirtaama nousi ennätyksellisen korkeaksi indikoiden viemäröintialueen viemäreiden huonoa kuntoa ja hulevesien johtamista jätevesiviemäriin. Sulamisvedet testasivat joulukuussa 2019 käyttöönotetun ohitusvesien käsittely-yksikön toiminnan. Se oli rakennettava, jotta puhdistamolla päästäisiin ympäristöluvan ehtoihin. Tulevaisuudessa Akaassa on kuitenkin panostettava paljon viemäriverkoston uusimiseen ja hulevesien erotteluun. Muuten emme selviä ilmastonmuutoksen aiheuttamista lisähaasteista.

Vaikka vuosi 2019 oli säiden puolesta haastava, sitoutunut henkilöstömme varmisti toiminnan jatkuvuuden. Muutosjoustavan organisaation tärkein resurssi on osaava henkilöstö. Kiitän yhtiön kaikkia työntekijöitä kuluneesta vuodesta.

Jukka Meriluoto

toimitusjohtaja